Новини

Поради експертів по організації роботи Старости

В законодавстві відсутні нормативні визначення як «організації роботи», так і «організації праці». Водночас, аналіз застосування в законодавстві, зокрема Кодексі законів про працю України (далі – КЗпП) словосполучення «організація праці» дає підстави вважати, що організація праці:

  • спрямована на створення найсприятливіших умов праці, збереження та підтримку на високому рівні працездатності працівників, підвищення ступеня привабливості їх праці та досягнення повного використання для цього засобів, обладнання тощо,
  • сукупність технічних, організаційних, санітарно-гігієнічних заходів, що забезпечують ефективніше використання робочого часу, обладнання, навичок і творчих здібностей кожного працівника.

Starost 1 5

Питання, пов’язані з діяльністю старости також регулюються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі – Закон про службу) через поняття «служба в органах місцевого самоврядування», «посадова особа місцевого самоврядування», «посади місцевого самоврядування».

Порядок організації роботи старости можна вибудовувати спираючись на норми, які передбачають здійснення ним тих чи інших повноважень. В першу чергу йдеться про ч. 3 ст. 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон про МС).

Є, звісно, й інші норми, визначені спеціальними законами, підзаконними актами, які регламентують ту чи іншу сферу відносин, і повноваженнями в межах яких наділяються старости. Таким чином отримавши такі повноваження може виникнути потреба в забезпеченні додаткових заходів щодо організації роботи старости з тією метою, щоб він належним чином міг її здійснювати не порушуючи норм законодавства.

Нижче наведемо законодавчі та підзаконні акти, якими має керуватися староста, якщо на нього покладено відповідні повноваження, в тому числі і щодо організації роботи.

Наприклад, якщо староста уповноважений на вчинення нотаріальних дій, то його робоче місце бути чином обладнане, щоб можна було забезпечувати дотримання нотаріальної таємниці (іншими словами, староста має перебувати в приміщенні під час вчинення нотаріальних один). Те саме стосується забезпечення збереження нотаріальних документів. Отже, певний тягар забезпечення належними умовами роботи старости, які є складовою організації роботи, лягає часто і на роботодавця. Тож нижче також вказано, на що в першу чергу необхідно звернути увагу в частині організації роботи старости відповідно у кожній із сфер.

Щодо вчинення нотаріальних дій

Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5

(в частині загальних правил вчинення нотаріальних дій)

Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності, затверджені наказом Міністерства юстиції України 23.03.2011 № 888/5 

( в частині створення належних умов на робочому місці старости, який вчиняє нотаріальні дії)

 

Щодо здійснення державної реєстрації актів цивільного стану

Порядок ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затверджений наказом Міністерства юстиції України від  29.10.2012  № 1578/5.

(в частині дотримання вимог щодо збереження бланків у разі, якщо староста уповноважений на здійснення державної реєстрації актів цивільного стану)

 

Щодо реєстрації місця проживання

Порядок декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затверджений постановою КМУ від 07.02.2022  № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

(в частині вимог до здійснення адміністративної послуги)

 

Щодо надання адміністративних послуг та/або здійснення окремих завдань адміністратора

Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги»

(в частині вимог до організації та надання адміністративних послуг )

Щодо ведення військового обліку

Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджений постановою КМУ від  07.12.2016 № 921

(в частині дотримання вимог щодо здійснення організації та здійснення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних)

Щодо взяття на облік ВПО

Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затверджений, постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 509

(в частині дотримання вимог щодо видачі довідок внутрішньо переміщеним особам)

Щодо інших повноважень

Інші законодавчі та нормативно-правові акти, які висувають окремі вимоги до роботи, наприклад,  з внутрішньо перемішеними особами, ведення документації, забезпечення її збереження, отримання доступів до реєстрів тощо

 

Важливим є, те що всі базові положення щодо організації роботи старости має визначати саме Положення про старосту, тому:

1) Обов’язковим є відображення всього спектру повноважень та статусу старости, його завдань, умов та організації роботи, напрямів та переліку суб’єктів взаємодії  для ефективного виконання старостою своєї роботи.

2) Староста  має досконало знати Положення про старосту та користуватися  його нормами у будь-якій ситуації під час здійснення своїх повноважень.

3) Органи місцевого самоврядування мають забезпечити максимальне інформування всіх зацікавлених суб’єктів про зміст Положення про старосту (жителів округу, депутатів тощо) з метою ознайомлення з переліком повноважень, прав та обов’язків старости.

Посадова інструкція старости (за наявності) також може бути віддзеркалюванням умов  та порядку організації роботи старости. Як правило, посадова інструкція: 
- визначає організаційно-правовий статус працівника,
- конкретизує повноваження та завдання посади, обов’язки та права під час їх здійснення,
- передбачає необхідні умови для ефективної праці при виконанні роботи на певній посаді, 
- може містити вимоги щодо знань та кваліфікації, необхідних для виконання завдань та повноважень, та відповідальність.

На практиці посадова інструкція старости, як правило, дублює зміст Положення про старосту. За загальними правилами метою затвердження посадової інструкції слугує необхідність дотримання ст. 29 КЗпП (визначає, що  до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний роз'яснити працівникові його права і обов'язки).

До відома! Загальні вимоги до структури та змісту посадової інструкції визначені в Випуску 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності» (розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців», затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336. До посадових інструкцій може бути внесено зміни, доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації за згодою працівника. Щодо посади старости – це має бути розпорядження сільського, селищного, міського голови.

Проте у законодавстві відсутня вимога про наявність посадової інструкції для старости.

З урахуванням цього для старости складовими організації роботи можуть (мають) бути:

- Визначений радою у Положенні про старосту обсяг повноважень, що кореспондується з ефективним витрачанням часу,

- Затверджені відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку (регламенту виконавчого комітету тощо) графік роботи, графік прийому громадян, графік роботи віддаленого робочого місця адміністратора, діловода тощо. Зазначене має впливати на регламентацію діяльності старости

-  Наявність повноцінного робочого місця на території старостинського округу. Розташування та організація робочого місця, має кореспондуватися з витрачанням часу та обсягом повноважень.

- Матеріально-технічне, фінансове та інформаційне забезпечення діяльності старости, які кореспондуються з якістю здійснення старостою повноважень.